Ervaar Mynergy 10 dagen Gratis

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten welke worden aangeboden onder de handelsnamen MYNERGY BLERICK BV en MYbootcamp.nl. Mynergy BV heeft diverse ondernemers het recht gegeven om diensten en producten onder de voornoemde handelsnamen aan te bieden aan de consument.

Definities

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die met de handelsnamen MYNERGY BLERICK BV/of MYbootcamp.nl diensten en producten aanbiedt. De Consument: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot de aangeboden diensten en producten verbonden aan de handelsnamen MYNERGY BLERICK BV/of MYbootcamp.nl. De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument.

Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een vragenformulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het aanbod omvat ten minste:
 • de vermelding van de mogelijkheid om de faciliteiten te bezichtigen;
 • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden; – de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
 • de kosten voor het abonnement, lessen, producten en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
 • op welk moment de kosten door de Ondernemer jaarlijks verhoogd kunnen worden;
 • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
 • de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
 • het (huishoudelijk) reglement.;
 1. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 2. De website gaat elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De overeenkomst is strikt persoonlijk. De overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen nadat de Consument een dienst of product heeft ontvangen of nadat de Consument een dienst of product digitaal heeft aangekocht en betaald en daarmee ook de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.

Duur en beëindiging

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit: – een Overeenkomst van 6, 12 of 18 maanden. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 18 maanden of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
 2. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
 • de Consument een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de activiteiten.
 • Als het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de activiteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand.
 1. De Overeenkomst dient via een persoonlijk gesprek worden opgezegd.
 2. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herrekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 3. Naast de opzegmogelijkheid bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de activiteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
 4. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: De Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding.

Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten en producten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer zal zich houden aan een kwaliteitsprotocol.
 6. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor activiteiten te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde faciliteiten.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname (RFID-bandje). Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. De Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden, lesgelden en prijzen van overige diensten en producten worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 1 week te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de faciliteiten te weigeren.
 4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Abonnementen

Abonnement ‘Voelen’: Bij het aangaan van deze overeenkomst is de Consument bekend met het feit dat het abonnement 6 maanden geldig is. Vervolgens is het abonnement maandelijks opzegbaar.

Abonnement ‘Zien’: Bij het aangaan van deze overeenkomst is de Consument bekend met het feit dat het abonnement 12 maanden geldig is. Vervolgens is het abonnement maandelijks opzegbaar.

Abonnement ‘Onderhouden’: Bij het aangaan van deze overeenkomst is de Consument bekend met het feit dat het abonnement 18 maanden geldig is. Vervolgens is het abonnement maandelijks opzegbaar.